امروز ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۸

هدیه ای برای بانو ایران درودی!

نقشــه مـوزه «ایران درودی» را جهانگیر درویش طراحی و هدیه کرده است.

به گزارش «صبا»،نقشه موزه ایران درودی را جهانگیر درویش(معمار استادیوم تختی) طراحی و هدیه کرده و امیدوار است ساختمان این موزه را که این بانوی نقاش برای آن نگرانی بسیاری دارد هر چه زودتر آماده و تحویل دهد.
جهانگیر درویش درباره نقشه موزه ایران درودی توضیح داد: به دلیل سایز بزرگ تابلوها و همچنین تعداد زیاد آنها، به دیوارهای زیادی برای نصب نیاز داریم، پس شـرایط لازم برای این کار را به وجود می آوریم. امیدواریم هرچه زودتر بتوانیم سـاختمان موزه خانم درودی را کــه بابت این موضوع نگرانی بسیاری هم دارد آماده و تحویل دهیم.
او درباره معماری این موزه بیان کرد: معماری این موزه در فضای باز است و وسط آن ستونی وجود ندارد. به همین دلیل به اصطلاح شکل زین اسبی برای آن تعبیه شــده اســت. همچنین بخشی به عنوان آمفی تئاتر در زیر ساختمان موزه برای آن در نظر گرفته ایم.
این معمار گفت: همچنین ســالن کنفرانسی با ظرفیت صد و چنــد نفر برای مــوزه در نظر گرفته ایم تا با اجاره آن به انجمن ها و برنامه های مرتبط مختلف و…، پــول آب و برق موزه تامین شود. درویش درباره نمای بیرونی ساختمان موزه نیز اظهار کرد: نمای بیرونی موزه مثل ســاختمان تلویزیون که سال ها پیش ساخته ام ساده، بتنی و همراه با شیارهای مخصوص است. ماه، قرارداد ۹سرانجام بعد از گذشت دو سال و موزه ایران ِ واگذاری حق بهره بـرداری از زمین آذرماه) ابلاغ شد ۲۱دی روز چهارشــنبه (ّدر و برای نخســتین بار اجازه بهره برداری از زمین  تابلویش ۱۹۵موزه شخصی هنرمند نقاشی که را به صورت محضری به مردم ایران بخشـیده) داده شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است