دو پیام تسلیت برای درگذشت فریدون صدیقی | خبرگزاری صبا
امروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۷

دو پیام تسلیت برای درگذشت فریدون صدیقی

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معـاون فرهنگـي و هنـرهـای شـهری سـازمان زيباسـازی شـهر تهـران در پيـام هایی درگذشت فريدون صديقي را تسليت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صبا، هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرزاد طالبی معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران در پیام هایی جداگانه در گذشت هنرمند مجسمه ساز فریدون صدیقی را تسلیت گفتند.

هادی مظفری ضمن ابراز تسلیت به جامعه‌ هنری و خانواده‌ فریدون صدیقی گفت: قطعاً فریدون صدیقی و پدرشان ابوالحسن صدیقی از تاثیرگذارترین هنرمندان مردمی در شاخه مجسمه سازی هستند. از دست دادن هنرمندی این چنین اندوهناک است و فقدان وی را به خانواده آن مرحوم و جامعه هنری تسلیت عرض می نمایم و از خداوند منان برای بازماندگان صبر جزیل خواستارم.

فـرزاد طـالبی معـاون فرهنگی و هنـرهای شـهری سـازمان زیباسـازی شـهر تهـران نیز در پیـامی درگذشت فریدون صدیقی را تسلیت گفت.

در متن پیام فرزاد طالبی نیز آمده است:

«در نهایـت تـالم و تاسـف، جامعــه هنرهـای تجسـمی ایـران یکـی دیگـر از هنرمنـدان بزرگ کشورمان، اسـتاد فریـدون صـدیقی، از مفـاخر مجسـمه سـازی ایـران را از دسـت داد.

استاد فریدون صدیقی نامی اسـت کـه هنردوسـتان ایرانـی را بـه یـاد فـاخرتـرین آثـار حجمـی کشـــورمان مـــی انـــدازد. وی یادگار کمـــال الملـــک هنر مجســـمه ســـازی ایـــران  اسـتاد ابوالحسـن خـان صـدیقی» و دسـتیار پدر در خلـق آثـاری درخشان بود.

تنـدیس هـای سترگ درون آرامگـاه فردوسـی همچون زال و سـیمرغ و رسـتم و اسـفندیار، نماد هنر جاودانه اوست. استاد در طـول عمـر بابرکت خود شـاگردان برجسته و آثـار فـاخری بـرای هنرهـای تجسـمی ایـران بـه یادگـار گذاشـت کـه میراثـی مانـا در تـاریخ هنـر ایـن سرزمـین کهن است.

در پایـان صمیمانه مصـیبت فقـدان اسـتاد فریـدون صـدیقی را بـه خـانواده محتـرم به خصوص جناب آقای رامین صدیقی، دوسـتداران و اهـالی شـریف هنـر تعزیـت و تسـلیت عـرض نمـوده، از درگـاه پروردگـار منـان، علـو درجـات و آرامـش ابـدی بـرای آن مرحوم مسئلت مینمایم.»

صدیقی متولد ۳۰خرداد ماه ۱۳۱۵ است و تحصیلات آکادمیک مجسمه‌سازی و مرمت مجسمه را در آکادمی هنر اتریش تکمیل کرد و سپس در گارگاه پدرش در رم، به عنوان دستیار او کار کرد. از آثار مهم فریدون صدیقی می‌توان به نماد میدان انقلاب اشاره کرد که در سال ۶۱ ساخته و نصب شد.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است