نشست خبری «عامه پسند» در پردیس ملت

عکس: سهیل صلاحی زاده