امروز ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۱۰

۱میلیارد تومان پیش‌قسط به مراکز استان ها پرداخت شد

«ما سینمایی جهنمی داریم! سینمایی که واقع‌نگری دارد و آنقدر به کیس‌های نادر و محدود می پردازد که نمی‌توانند واقعیت جامعه باشند»

سیدعباس فاطمی نویسی رییس مرکز سیمای استان ها درباره مجموعه های نمایشی، مستند و انیمیشن هایی که در شبکه های استانیصداوسیما تولید می شود، گفت: شبکه های استانی برای تولید آثار نمایشیانیمیشن و مستند در قالب تولیدات متمرکز الف و ب تعهداتی دارند که به تناسبظرفیت های انسانی و… از ۱۰ ساعت تا ۶۰ ساعت از حجم تولیدات آنها را دربرمی گیرد.

وی ادامه داد: این حجم از تولیدات، میزانی است که ستاد متاثر از بودجهسازمان برای آنها در نظر گرفته اگر چه توان شبکه های استانی به مراتب بیشاز این مقدار است و در صورت وجود بودجه، می توان آن را تا دو برابر نیزافزایش داد.

فاطمی اظهار کرد: ساختارهای انیمیشن و مستند مزیت های نسبی تولید برنامهدر شبکه های استانی هستند و بخش عمده کارهای فاخر شبکه های استانی در ایندو ساختار تولید می شود. البته در حوزه فیلم و سریال نیز به نسبت امکانات،تجهیزات و نیروی انسانی، در شبکه های استانی آثار قابل اعتنایی هم درساختار فیلم تلویزیونی و هم سریال و مجموعه های داستانی تولید شده است اماهمانطور که می دانید بیشتر امکانات در تهران متمرکز شده و منابع ما دراستان ها محدود است و به همین علت نیز  استان ها  علیرغم شایستگی هایی کهدارند کمتر امکان ورود در تولیدات پرهزینه را داشته اند.

وی اضافه کرد: به شخصه معتقدم چنانچه حداقل هایی برای شبکه های استانیفراهم شود می توانند در این حوزه ها نیز توانایی خود را بیش از پیش نشاندهند.

رییس مرکز سیمای استان ها با اشاره به حضور علی عسکری در سازمانصداوسیما تصریح کرد: با حضور آقای دکتر علی عسکری رییس صداوسیما و دکتر علیدارابی معاون امور استان ها نوعی انرژی و نشاط کاری شکل گرفته است و توجه وتعامل با استان ها به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرده است به گونه ای که مادر این چند ماه به همراه رییس سازمان و معاون امور استان ها نزدیک به ١٠سفر استانی داشتیم.

فاطمی در بخشی ازسخنان خود با اشاره به لزوم فراهم کردن بودجه برای تولیدات فاخر استانیتصریح کرد: در یکی از نشست هایی که رییس سازمان صداوسیما با مدیران مراکزاستانی داشت به این استان ها ابلاغ شد که در حوزه انیمیشن ظرفیت و توانمندیخود را فعال و به کار بگیرند و براساس همین ابلاغیه ١٠٢ طرح و فیلمنامه بهدست ما رسیده که بخش زیادی از آنها در شورای طرح و برنامه تصویب شده ومراحل نگارش را می گذراند.

وی با اشاره به بودجه های اختصاص یافته در این حوزه یادآور شد: در اینخصوص در روزهای پایانی سال ١٠ میلیارد ریال پیش قسط بین مراکز مستعد توزیعشد تا با انگیزه بیشتری کار را دنبال کنند. در حوزه انیمیشن بعضی از استانها ظرفیت و جایگاه ویژه ای دارند اگر چه تقریبا تمامی مراکز سابقه بسیارخوبی در تولیدات انیمیشن دارند. با این حال با ابلاغیه ای که گفته شد بعضیاز مراکز کار خود را آغاز کرده اند و ما  با دریافت قسط های بعدی بودجه،بلافاصله بر اساس پیشرفت کار استان ها را حمایت مالی خواهیم کرد.

فاطمی با اشاره به انیمیشن هایی که طرح آنها برای تولید به تصویب رسیدهاست، بیان کرد: ما در حال حاضر طرح ۲۴ عنوان انیمیشن سریالی را تصویب کردهایم که از جمله آنها می توان به «افسانه های آذربایجان»، «افسانه یکدلاور»، «حکایت های سعدی»، «قصه های کهن» و… اشاره کرد.

رییس مرکز سیمای استان ها همچنین با اشاره به انیمیشنی که در ۱۱ استانبه تولید می رسد، اظهار کرد: انیمیشن «مسابقه رالی ایران زمین» را هم داریمکه قرار است در ۱۱ استان به تولید برسد و انیمیشن «قصه های ایرانی» نیز درچند استان تولید می شود.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است