امروز ۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۵

پس از ۱۴ ماه وقفه بالاخره آمار فروش تئاتر شهر اعلام شد

‌‌بالاخره پس از گذشت بیش از یک سال با پیگیری‌های اصحاب رسانه آمار فروش تئاتر در مجموعه تئاتر شهر و تالار هنر از سوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام شد. مجموعه تئاتر شهر، آماری دقیق و جامع و تالار هنر آمار یک‌هفته‌ای ارائه کرده‌اند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

 

 البته از آنجا که مجموعه تئاتر شهر پس از ۱۴ ماه و تالار هنر پس از دو سال آمار فروش را ارائه کرده‌اند، معیاری برای سنجش این آثار در سال جاری در دست نداریم و برای تحلیل آمار به گذشته بازمی‌گردیم.این روزها مجموعه تئاتر شهر با سه سالن اصلی، سایه و چهارسو میزبان مخاطبان است.

سالن اصلی مجموعه
تئاتر شهر

سالن اصلی که ظرفیت آن ۵۷۹ تماشاگر است تا ۲۱ مهرماه میزبان نمایش «مضحکه شبیه قتل» اثر حسین کیانی است. در ۲۶ اجرای این نمایش تا روز ۱۸ مهرماه، ۸۰۳۲ تماشاگر داشته است. در این میان ۴۷۱۴ بلیت تمام‌بها به قیمت ۲۰‌ هزار تومان، ۱۵۷ بلیت نیم‌بها به قیمت ۱۰‌ و ۹۹۷ بلیت با تخفیفبه قیمت ۱۶‌هزار تومان فروخته شده است. تاکنون ۲۱۶۴ مخاطب نیز به‌عنوان مهمان بهتماشای نمایش نشسته‌اند. در مجموع این نمایش تا ۱۸ مهرماه ۱۱۱‌میلیون و ۳۲۰‌ هزارتومان بلیت‌ فروشی کرده است.

با توجه به اینکهظرفیت این سالن ۵۷۹ نفر است، نسبت تعداد مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند بهحداکثر تعداد مخاطبی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۳۵/۵۳ درصد است. از ۸۰۳۲مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند، ۲۱۶۴ نفر مهمان بوده‌اند که حدود ۲۷ درصد از
مخاطبان این نمایش را تشکیل می‌دهند.

در تیر و مرداد ۱۳۹۳آخرین آمارهای جسته‌وگریخته از سوی مجموعه تئاتر شهر اعلام شد. از آنجا که در آنتاریخ‌ها نمایشی در مجموعه تئاتر شهر اجرا نمی‌شد ناچاریم به سال ۱۳۹۲ بازگردیماما برای بالاتر بردن دقت گزارش آمار فروش مهرماه ۱۳۹۲ را آنالیز کرده‌ایم.

نمایش «عرق خورشید، اشکماه» به کارگردانی آتیلا پسیانی در تالار اصلی و در ۳۴ اجرا، میزبان ۱۱۰۵۵ مخاطببود. در جریان اجرای این نمایش ۸۶۷۷ بلیت تمام‌بها به قیمت ۲۰‌، ۶۷۸ بلیت نیم‌بهابه قیمت ۱۰ هزار تومان و ۱۷۰۰ بلیت رایگان برای مهمانان ثبت شده است. بنابراین جمعکل مبلغ بلیت فروش ۱۸۰‌میلیون و ۳۲۰‌ هزار تومان بوده است.

با توجه به ظرفیت اینسالن، نسبت مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند به حداکثر مخاطبانی که می‌توانستندنمایش را ببینند، ۱۶/۵۶ درصد است. از ۱۱۰۵۵ مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند، ۱۷۰۰نفر مهمان بوده‌اند یعنی حدود ۴/۱۵ درصد از مخاطبان این نمایش به‌عنوان مهمان بهتماشای آن نشسته‌اند.

مقایسه میزان استقبالمخاطبان از این دو نمایش، تفاوتی کمتر از سه درصد را شاهد هستیم که تفاوت فاحشینیست. درصد بلیت ‌فروشی نمایش «مضحکه شبیه قتل» ۷۳ درصد از مجموع مخاطبانی است کهاز نمایش دیدن کرده‌اند. این درصد در نمایش «عرق خورشید، اشک ماه» ۶/۸۴ درصد است واین نشان از افزایش ۶/۱۱ درصدی بلیت‌های رایگان برای مهمانان دارد.

تالار چهارسو

نمایش «تکه‌های سنگینسرب» به کارگردانی ایوب آقاخانی به‌تازگی ۳۱ اجرای خود را در تالار چهارسو باظرفیت ۱۲۴ مخاطب به‌پایان برده است. این نمایش ۲۳۱۹ تماشاگر داشت. در این میان۱۳۷۴ بلیت تمام‌بها به قیمت ۱۵‌هزار تومان، ۷۹ بیلت نیم‌بها به قیمت هفت‌هزار وپانصد تومان و ۱۳۳ بلیت با تخفیف به قیمت ۱۲‌هزار تومان فروخته شده است. ۷۳۳ نفرنیز مهمان دعوت شده به نمایش بوده‌اند. این نمایش به فروشی برابر با ۲۲‌میلیون و۹۸۵‌هزار تومان دست یافت.

با توجه به اینکهظرفیت این سالن ۱۲۴ نفر است، نسبت تعداد مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند بهحداکثر تعداد مخاطبانی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۳/۶۰ درصد است. از ۲۳۱۹مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند، ۷۳۳ نفر مهمان بوده‌اند؛ یعنی حدود ۶/۳۱درصد. در مجموع حدود یک‌سوم از مخاطبان این نمایش مهمان بوده‌اند.

در تیر و مرداد ۱۳۹۳نمایش «هیولاخوانی» به کارگردانی محمد یعقوبی در تالار چهارسو، اجرا شد. این نمایشدر ۲۸ اجرا، میزبان ۳۶۵۲ مخاطب بوده که در این میان ۲۷۱۴ بلیت تمام‌بها به قیمت ۱۵‌هزارتومان و ۷۸۹ بلیت نیم‌بها به قیمت هفت‌هزار و پانصد تومان فروخته شده است. ۱۴۹مخاطب نیز مهمان نمایش بوده‌اند. این نمایش فروشی معادل ۵۰‌میلیون و ۷۷۹‌هزار و۵۰۰ تومان داشت.

این آمار شگفت‌انگیزاست. با توجه به اینکه ظرفیت این سالن ۱۲۴ نفر است، نسبت تعداد مخاطبانی که ایننمایش را دیده‌اند به حداکثر تعداد مخاطبی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۹/۱۰۶درصد بود. از ۲۳۱۹ مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند ۱۴۹ نفر مهمان بوده‌اند. درنتیجهتنها حدود چهار درصد از مخاطبان این نمایش مهمان بوده‌اند.

اگر این دو نمایش رابا هم مقایسه کنیم، میزان استقبال مخاطبان از «هیولاخوانی»، ۶/۴۶ درصد بیشتر ازنمایش «تکه‌های سنگین سرب» است. درصد بلیت ‌فروشی نمایش «تکه‌های سنگین سرب» ۴/۶۸درصد از مجموع مخاطبانی است که از نمایش دیدن کرده‌اند. این عدد در نمایش «هیولاخوانی»۹۶ درصد است. این دو نمایش در درصد بلیت‌های مهمان ۶/۲۷ درصد با یکدیگر تفاوتدارند.

این تفاوت‌ها بسیارفاحش هستند اما اگر به مهرماه دو سال قبل بازگردیم، می‌بینیم شرایط نمایش «تکه‌هایسنگین سرب» از نمایشی که در آن دوره در تالار چهارسو اجرا می‌شد یعنی «تیغ واستخوان» بهتر بوده است.

نمایش «تیغ و استخوان»به کارگردانی منیژه محامدی در تالار چهارسو، با ظرفیت ۱۲۴ نفر در ۱۷ اجرا، با ۳۷۹ بلیتتمام‌بها به قیمت ۱۲‌هزار تومان، ۱۵۳ بلیت نیم‌بها به قیمت شش‌هزار تومان و ۵۶ بلیتتخفیف‌دار به مبلغ نه‌هزار تومان، درمجموع پنج‌میلیون و ۹۷۰‌هزار تومان فروش داشت.۴۱۴ مخاطب نیز به‌عنوان مهمان از نمایش دیدن کردند.

با توجه به ظرفیت ۱۲۴نفری این سالن، نسبت تعداد مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند به حداکثر تعدادمخاطبانی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۳/۴۸ درصد بوده است. از ۱۰۰۲ مخاطبی کهنمایش را دیدند، ۴۱۴ نفر مهمان بوده‌اند که حدود ۳/۴۱ درصد از مخاطبان این نمایش راتشکیل می‌دهد.

در مقایسه میزاناستقبال مخاطبان از این دو نمایش، درمی‌یابیم استقبال از نمایش «تکه‌های سنگینسرب» ۱۲ درصد بیشتر از نمایش «تیغ و استخوان» بوده است. درصد بلیت ‌فروشی نمایش «تکه‌هایسنگین سرب» ۴/۶۸ درصد از مجموع مخاطبانی است که از نمایش دیدن کرده‌اند. این عدددر نمایش «تیغ و استخوان» ۷/۵۸ درصد است. این دو نمایش در زمینه درصد بلیت‌های مهمان،۷/۹ درصد با یکدیگر تفاوت دارند.

سالن سایه

در سالن سایه که طیبازسازی ظرفیت آن از ۱۰۳ به ۸۲ نفر رسیده، نمایش «مجلس انتقام‌جویی هملت» اثر حسینجمالی که تا ۲۱ مهرماه اجراهای آن ادامه دارد، در ۲۲ اجرایی که این نمایش تا روز۱۸ مهرماه داشته، میزبان ۱۲۸۸ تماشاگر شده است. در این میان ۶۱۷ بلیت تمام‌بها بهقیمت ۱۵‌هزار تومان، ۴۸ بلیت نیم‌بها به قیمت هفت‌هزار و پانصد تومان و ۸۰ بلیت تخفیف‌داربه قیمت ۱۲‌هزار تومان فروخته شده است. تاکنون ۵۴۳ مخاطب نیز مهمان نمایش بوده‌اند.این نمایش تا تاریخ ذکر شده ده‌میلیون و ۷۵‌هزار تومان بلیت‌ فروشی کرده است.

با توجه به اینکهظرفیت این سالن به ۸۲ نفر رسیده، نسبت تعداد مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند بهحداکثر تعداد مخاطبانی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۴/۷۱ درصد است. از ۱۲۸۸مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند، ۵۴۳ نفر مهمان بوده‌اند که حدود ۱۶/۴۲ درصداز مخاطبان را تشکیل می‌دهد.

تیر و مرداد ۱۳۹۳
نمایش «پوزه‌چرمی» به‌کارگردانی علی‌رضا کوشک‌جلالی در تالار سایه، اجرا شد. ایننمایش در ۱۱ اجرا، میزبان ۶۳۱ مخاطب بود. که در این میان ۳۱۷ بلیت تمام‌بها بهقیمت ۱۲‌هزار تومان، ۹ بلیت نیم‌بها به قیمت شش‌هزار تومان و ده بلیت تخفیف‌دار بهقیمت ۹‌هزار تومان فروخته شده است. ۲۹۵ مخاطب نیز مهمان نمایش بوده‌اند. این نمایشفروشی معادل ۳‌میلیون و ۹۴۸‌هزار تومان داشت.

با توجه به اینکهظرفیت این سالن در سال ۱۳۹۳ و قبل از آن، ۱۰۳ نفر بوده، نسبت تعداد مخاطبانی کهاین نمایش را دیده‌اند به حداکثر تعداد مخاطبانی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۷/۵۵درصد بود. از ۶۳۱ مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند، ۲۹۵ نفر مهمان بوده‌اند. درنتیجهنسبت مهمانان به کل مخاطبان ۷۵/۴۶ درصد بوده است.

اگر این دو نمایش رابا هم مقایسه کنیم، میزان استقبال مخاطبان از «مجلس انتقام‌جویی هملت»، ۷/۱۵ درصدبیشتر از نمایش «پوزه‌چرمی» بوده است. درصد بلیت‌فروشی نمایش «مجلس انتقام‌جوییهملت» ۸۴/۵۷ درصد از مجموع مخاطبانی است که از نمایش دیدن کرده‌اند. این عدد درنمایش «پوزه‌چرمی» ۲۵/۵۳ درصد است. درنتیجه نمایش «مجلس انتقام‌جویی هملت» درزمینه درصد مهمان، حدود ۶/۳ درصد موفق‌تر عمل کرده است.

نمایش «مجلس انتقام‌جوییهملت» در مقایسه آماری با نمایش «پروانه‌های مفرغی» با کارگردانی هوشمند هنرکار کهدر مهر و آبان‌ماه ۱۳۹۲ نیز موفق‌تر عمل کرده است.

نمایش «پروانه‌هایمفرغی» به‌کارگردانی هوشمند هنرکار در تالار سایه، اجرا شد. این نمایش در ۲۲ اجرا،میزبان ۱۶۶۸ مخاطب بود. که در این میان ۳۵۶ بلیت تمام‌بها به قیمت ۱۰‌هزار تومان و۱۶۸ بلیت نیم‌بها به قیمت پنج‌هزار تومان فروخته شده است. ۱۱۴۴ مخاطب نیز مهماننمایش بوده‌اند. این نمایش فروشی معادل چهارمیلیون و ۴۰۰‌هزار تومان داشت.

با توجه به ظرفیت ۱۰۳نفری این سالن، نسبت تعداد مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند به حداکثر تعدادمخاطبانی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۹/۷۳ درصد بود. از ۱۶۶۸ مخاطبی که بهتماشای نمایش نشسته‌اند، ۱۱۴۴ نفر، یعنی ۶/۶۸ درصد از کل مخاطبان بوده است.

اگر این دو نمایش رابا هم مقایسه کنیم، میزان استقبال مخاطبان از نمایش «پروانه‌های مفرغی» ۵/۲ درصدبیشتر از نمایش «مجلس انتقام‌جویی هملت» بوده اما درصد بلیت ‌فروشی نمایش «مجلسانتقام‌جویی هملت» ۸۴/۵۷ درصد از مجموع مخاطبانی است که از نمایش دیدن کرده‌اند واین عدد در نمایش «پروانه‌های مفرغی» ۴/۳۱ درصد است. درنتیجه نمایش «مجلس انتقام‌جوییهملت» در زمینه درصد بلیت‌های فروخته‌شده، ۴۴/۲۶ درصد موفق‌تر عمل کرده است. درواقعاستقبال مخاطبان از نمایش «پروانه‌های مفرغی» بیشتر از طریق بلیت مهمان بوده است.

تالار هنر

نمایش «پادشاهی که سهپسر داشت و پادشاهی که سه پسر دیگر داشت» به کارگردانی سعید تاجیک از ۱۲ الی ۱۷مهرماه میزبان ۴۲۶ تماشاگر بود که از آن میان ۳۱۹ بلیت تمام‌بها، به قیمت ده‌هزارتومان و ۶۸ بلیت نیم‌بها به قیمت پنج‌هزار تومان بوده است. این نمایش ۳۹ مهمان داشتهاست. این نمایش در این شش اجرا مجموع فروش آن در مدت‌ زمان یادشده سه‌میلیون و ۵۳۰‌هزارتومان بوده است.

با توجه به اینکه
ظرفیت این سالن ۲۵۰ نفر است، نسبت تعداد مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند بهحداکثر تعداد مخاطبی که می‌توانستند نمایش را ببینند، ۴/۲۸ درصد است. از ۴۲۶مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند، ۳۹ نفر مهمان بوده‌اند. درنتیجه ۱/۹ درصد ازمخاطبان این نمایش به‌عنوان مهمان به تماشای آن نشسته‌اند.

دیگر نمایش تالار هنر«جشن بزرگ بزرگ بزرگ» به کارگردانی راحله شمس‌آبادی در تاریخی که ذکر شد، پذیرای۸۶۰ تماشاگر شد که از آن میان ۴۵۰ بلیت تمام‌بها به قیمت ده‌هزار تومان و ۲۸۷ بلیتنیم‌بها به قیمت پنج‌هزار تومان فروخته‌شده است و ۱۲۳ نفر مهمان بوده‌اند. فروش ایننمایش در شش اجرای خود، پنج‌میلیون و ۹۳۵‌هزار تومان بوده است.

با توجه به ظرفیت اینسالن، نسبت تعداد مخاطبانی که این نمایش را دیده‌اند به حداکثر تعداد مخاطبی که می‌توانستندنمایش را ببینند، ۳/۵۷ درصد است. از ۴۲۶ مخاطبی که به تماشای نمایش نشسته‌اند، ۱۲۳نفر مهمان بوده‌اند که ۹/۲۸ درصد از کل مخاطبان این نمایش را تشکیل می‌دهد.

اگر در این مدت‌ زمانمحدود دو نمایش را با یکدیگر مقایسه کنیم، مشخص می‌شود نمایش «جشن بزرگ بزرگ بزرگ»دومیلیون و ۴۰۵‌هزار تومان بیشتر از نمایش «پادشاهی که سه پسر داشت و پادشاهی که سهپسر دیگر داشت» فروخته است. همچنین این آمار به ما نشان می‌دهد استقبال مخاطبان از«جشن بزرگ…»، ۴۳۴ نفر بیشتر از نمایش «پادشاهی که…» بوده است. در مورد تعدادبلیت‌های مهمان نیز سهم «جشن بزرگ…» ۸۴ نفر بیشتر از «پادشاهی که…» بوده است.

اولدوز بیدلی 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است