امروز ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۲۳

حذف موسیقی امکان پذیر نیست

دیدگاه‌ جدید رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری ‌با استقبال اهالی موسیقی همراه شد

روز
گذشته گفت‌وگوی مبسوط محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و
انتشار شفاف دیدگاه‌های او درباره توجه به موسیقی، توانست ذهنیتی را که از
مدیریت قبلی این سازمان در افکار عمومی ایجاد شده بود تا حدود زیادی تلطیف
کند یا از بین ببرد. حاشیه‌ها و جنجال‌هایی که در دوره گذشته بر سر تعطیلیکلاس‌های موسیقی در خانه‌های فرهنگ و حتی لغو برخی کنسرت‌ها در فرهنگسراهاایجاد شده بود و از تصمیم مدیرانی می‌آمد که آن روزها، در شهرداری
تصمیم‌گیرنده بودند و امروز، متاسفانه در عرصه‌ای دیگر با همان روش‌ها بهمدیریت مبتنی بر آزمون و خطای خود ادامه می‌دهند.با روی کار آمدن محمود صلاحی به عنوان ریاست جدید سازمان فرهنگی هنریشهرداری تهران بار دیگر نوید رونق گرفتن موسیقی در فرهنگسراها پیچید. صلاحیدر تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با مهر تاییدی بر این نوید زده است: «موسیقیجلوه‌ای از هنر است و هنر زمانی ارزشمند و متعالی است. تفکری هست کهمی‌گوید موسیقی باید تعطیل شود اما باید گفت چنین چیزی امکان‌پذیر نیستبلکه اتفاقا هنر متعالی برای رشد و تعالی فرد نه تنها لازم که اصلا واجباست». او همچنین در گفت‌وگوی خود به طور شفاف به این نکته اشاره کرد کهسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به همه جلوه‌های هنر بها می‌دهد وشوراهایی در حوزه‌های مختلف هنر در حال تشکیل است که از متخصصان نهادهای
مختلف شکل گرفته و در حوزه موسیقی هم سه نشست تخصصی با اعضای خانه موسیقی وهنرمندان داشته‌ایم و…
به‌نظر می‌رسد رویکرد جدید سازمان، به شکلی کاملا تخصصی قرار است بهموسیقی توجه نشان دهد و زیرمجموعه فرهنگی شهرداری، بتواند در قالبیبرنامه‌ریزی‌شده، و نه رها شده، یکی از دغدغه‌های فرهنگی مهم جامعه را تاحدی مرتفع سازد. توزیع سالانه آلبوم‌های موسیقی (که در گفت‌وگوی دیروزصلاحی بر آن تاکید شده) می‌تواند فضای مساعدی را در زمینه رشد موسیقیبه‌وجود آورد و علاقه‌مندان به این حوزه به شکلی تخصصی هدف خود را دنبالکنند. اهالی هنر و به ویژه موسیقی کشور این تغییر رویه را به فال نیکمی‌گیرند. از این پس دیگر کسی خاطره تلخ جمع شدن کلاس‌های تدریس موسیقی واخراج ‌شدن استادان از فرهنگسراها را به‌یاد نخواهد آورد اگر حرف‌ها در حدحرف نماند و مدیران و هنرمندان بتوانند در این مسیر همسو و همراه حرکتکنند.

سیدعباس سجادی

به نظر من محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رویه خوبیرا در حوزه موسیقی پیش گرفته است چون حذف موسیقی از برنامه‌های فرهنگیشهرداری، عملی غیرکارشناسانه بود. موسیقی عنصری غیرقابل حذف است، و جهانبدون موسیقی واقعا غیرقابلدرک می‌شود. موسیقی یک صدای آسمانی است و من فکرمی‌کنم بازگرداندن موسیقی به فرهنگسراها یکی از ماموریت‌های سازمان فرهنگیهنری شهرداری تهران است که باید خدمات فرهنگی به مردم را ارائه کند چونفرهنگسراها با پول مردم اداره می‌شود و باید پاسخ‌گوی نیاز مردم باشد.شهرداری از نهاد خدماتی به یک نهاد فرهنگی اجتماعی تبدیل شده و این یکاتفاق خوب در کشور است. این شعار شهردار تهران بوده و من فکر می‌کنم او بهاهداف خوب خود نزدیک شده است.
نازنین شادپی
انتهای مطلب/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است