امروز ۸ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۳

چرا مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه ناگهان استعفا داد

پس از استعفای آشتیانی‌پور، غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سه سیما که ماه شلوغی را از نظر رسانه‌ای سپری کرده، از دلیل این اقدام اعلام بی‌اطلاعی کرد و البته از این نکته سخن گفت که «تنها محل کار آشتیانی‌پور در ساختار جدید، در شبکه سه بوده و محمودرضا تخشید منصوب کننده او و مدیر مستقیم وی بوده است». مدیرکل امور نمایشی سیما نیز صرفا خبر استعفا را تآیید کرد و آن را در حال بررسی دانست.
اما مشکل از کجا بود و ماجرا چطور به چنین جایی ختم شد؟ در یک بررسی اجمالی نسبت به عملکرد 7 ماه گذشته اداره کلی نمایشی سیما و البته مسئولان مورد انتصاب این اداره کل، به این نتیجه می‌رسیم که در شبکه های سراسری سیما از جمله شبکه اول، دوم و پنج طرح‌های نمایشی مختلفی مورد تصویب قرار گرفته و حتی کلید خورده‌اند. با این حال شبکه سوم سیما که بی‌اغراق می‌توان گفت اصلی‌ترین پایگاه پخش سریال‌های موفق و مردم پسند است، تولید قابل توجهی نداشته است.
در ریشه‌یابی این موضوع با اعتنا به شنیده‌هایمان به این می‌رسیم که گویا تعامل مناسبی از سوی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما با تهیه کنندگان و کارگردانان وجود نداشته است. به نحوی که برخی سریال سازان نام آشنا به دلیل عدم همکاری آشتیانی پور وادار به ارتباط مستقیم با مدیر کل امور نمایشی سیما می‌شدند که از جمله این افراد محسن چگینی و آرمان زرین کوب هستند. روندی که سبب شد اسماعیل عفیفه نیز به خاطر همین موضوع ناچار به تغییر شبکه و انتقال سریال تازه‌اش به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده به شبکه یک سیما شود.
ناهماهنگی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه صرفا با طرح‌ها و تولیدات تازه نبود و رابطه وی با سریال‌های در حال پخش به تعریف خاصی نرسید، به طوری که بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها، او با تولید و سپس پخش چند سریال (مانند «دردسرهای عظیم2» و...) موافق نبوده است و تهیه کننده برای گرفتن مجوز پخش ناچار به ارتباط مستقیم با تخشید شده است. اختلافی که تا زمان روی آنتن رفتن سریال نیز (تا زمان استعفای او) ادامه داشته است.
آشتیانی پور متولد 1347 تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی سینما است که در سوابق مدیریتی وی مدیریت گروه ویژه شبکه جام جم و مدیر گروه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مدیر گروه اجتماعی مرکز سیما فیلم به چشم می‌خورد. هنوز خبر قطعی مبنی بر پذیرش یا رد استعفای آشتیانی پور به گوش نرسیده و طبیعتا جانشین وی نیز مشخص نشده است.

پساز استعفای آشتیانی‌پور، غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سه سیما که ماه شلوغیرا از نظر رسانه‌ای سپری کرده، از دلیل این اقدام اعلام بی‌اطلاعی کرد والبته از این نکته سخن گفت که «تنها محل کار آشتیانی‌پور در ساختار جدید،در شبکه سه بوده و محمودرضا تخشید منصوب کننده او و مدیر مستقیم وی بودهاست». مدیرکل امور نمایشی سیما نیز صرفا خبر استعفا را تآیید کرد و آن رادر حال بررسی دانست.اما مشکل از کجا بود و ماجرا چطور به چنین جایی ختم شد؟ در یک بررسی اجمالینسبت به عملکرد ۷ ماه گذشته اداره کلی نمایشی سیما و البته مسئولان موردانتصاب این اداره کل، به این نتیجه می‌رسیم که در شبکه های سراسری سیما ازجمله شبکه اول، دوم و پنج طرح‌های نمایشی مختلفی مورد تصویب قرار گرفته وحتی کلید خورده‌اند. با این حال شبکه سوم سیما که بی‌اغراق می‌توان گفت
اصلی‌ترین پایگاه پخش سریال‌های موفق و مردم پسند است، تولید قابل توجهی نداشته است.
در ریشه‌یابی این موضوع با اعتنا به شنیده‌هایمان به این می‌رسیم که گویاتعامل مناسبی از سوی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما با تهیه کنندگان وکارگردانان وجود نداشته است. به نحوی که برخی سریال سازان نام آشنا بهدلیل عدم همکاری آشتیانی پور وادار به ارتباط مستقیم با مدیر کل امورنمایشی سیما می‌شدند که از جمله این افراد محسن چگینی و آرمان زرین کوبهستند. روندی که سبب شد اسماعیل عفیفه نیز به خاطر همین موضوع ناچار بهتغییر شبکه و انتقال سریال تازه‌اش به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده به شبکهیک سیما شود.
ناهماهنگی مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه صرفا با طرح‌ها و تولیدات تازهنبود و رابطه وی با سریال‌های در حال پخش به تعریف خاصی نرسید، به طوری کهبر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها، او با تولید و سپس پخش چند سریال (مانند«دردسرهای عظیم۲» و…) موافق نبوده است و تهیه کننده برای گرفتن مجوز پخشناچار به ارتباط مستقیم با تخشید شده است. اختلافی که تا زمان روی آنتنرفتن سریال نیز (تا زمان استعفای او) ادامه داشته است.
آشتیانی پور متولد ۱۳۴۷ تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی سینمااست که در سوابق مدیریتی وی مدیریت گروه ویژه شبکه جام جم و مدیر گروه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مدیر گروه اجتماعی مرکز سیما فیلم به چشممی‌خورد. هنوز خبر قطعی مبنی بر پذیرش یا رد استعفای آشتیانی پور به گوشنرسیده و طبیعتا جانشین وی نیز مشخص نشده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است