1

انتصاب مریم رضایی به عنوان مشاور معاونت هنری

به گزارش صبا، محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری در حکمی مریم رضایی را به عنوان مشاور معاونت هنری منصوب کرد.

شالویی در حکم انتصاب رضایی نوشته است: «نظر به تعهد و شایستگی که از آن برخوردارید و با عنایت به اهمیت حوزه مشاوره و نقش آن در پیشبرد امور محوله، سرکار عالی را به عنوان مشاور معاونت امور هنری منصوب می نمایم.

امیدوارم با همفکری و همراهی سایر همکاران در پرتو الطاف خداوند بزرگ قرین توفیق و تایید باشید.»

انتهای پیام/