برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی معرفی شدند | خبرگزاری صبا
امروز ۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۲۰

برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی معرفی شدند

همزمان با بیست‌ونهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال استان آذربایجان شرقی معرفی شدند.

به گزارش صبا به نقل از وابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، در آیین معرفی برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال آذربایجان شرقی که با حضور جمعی از علاقه مندان و اصحاب فرهنگ برگزار شد، آثار شایسته تقدیر و برگزیده به شرح ذیل معرفی شدند:

آثار برگزیده

الف) دین

تحول سیره نگاری پیامبر (ص) نزد مورخان اسلامی تا پایان عصر عباسی / تالیف عمار عبودی نصار / مترجم آمنه موسوی شجر، سیفعلی زاهدی‌فر / قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۹٫

ب) علوم کاربردی

نازایی و ناباروری ژنتیکی انسان / تالیف شاهین اسعدی و دیگران / تبریز: انتشارات عمیدی، ۱۳۹۹٫

ج) ادبیات

شعرمعاصر ترکی

آی پری / سروده حامد مرادی / تبریز : انتشارات نباتی ، ۱۳۹۹٫

نقد ادبی

درآمدی بر نقد روان شناختی در قرن بیستم / وحید نژادمحمد / تبریز : دانشگاه تبریز، ۱۳۹۹٫

متون قدیم

دیوان عبدالمجید تبریزی (سده ۸ ق) / تحقیق و تصحیح علیرضا قوجه زاده / تبریز: انتشارات آیدین ، ۱۳۹۹٫

آثار شایسته تقدیر

علوم کاربردی

علوم پزشکی

دو اثر زیر به صورت مشترک انتخاب شدند:

با ۱۲۰ گیاه دارویی ۱۲۰ ساله شوید / تالیف داوود همت زاده / تهران: انتشارات چوگان، ۱۳۹۹٫

 بیماری‌های داخلی در مامایی / گردآوری و تدوین زهره علیزاده دیبازری و فاطمه عباسعلی زاده / تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۱۳۹۹٫

مهندسی کامپیوتر

مقدمه ای بر رایانش ابری / تالیف نیما جعفری نویمی پور، الهام آژیر و پوپک آزاد / تبریز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۱۳۹۹٫

مهندسی کشاورزی و دامپروری

 پسته کاری در آذربایجان : کاشت، داشت ، برداشت و پس از برداشت / تالیف رسول کنعانی نوتاش و جابر سلیمانی، تبریز : انتشارات عمیدی ، ۱۳۹۹٫

هنر

هنرهای تجسمی

پترو گرافی سرامیک در علوم باستان شناختی / تالیف پاتریک سین کوئین ترجمه مهدی رازانی و حکیمه  افشاری نژاد / تبریز : دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، ۱۳۹۹٫

معماری و شهرسازی

مبادی و مبانی شناخت معنای محیط / تالیف مینو قره بگلو و ایلقار اردبیلچی / تبریز : دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، ۱۳۹۹٫

تربیت بدنی

 روان شناسی در مربیگری ورزشی / تالیف آدام آر. نیکولز ترجمه سید حجت زمانی ثانی ، صبا محمد علی نژاد و دیگران / تبریز : دانشگاه تبریز ، ۱۳۹۹٫

تاریخ و جغرافیا

تاریخ جهان نما جلد ۱ و ۲ / تالیف رضا رحمانی / تبریز : انتشارات یاس نبی، ۱۳۹۹

تاریخ و باستان شناسی اقوام زاگرس در هزاره اول ق.م / تالیف سیلویا بالاتی ، ترجمه صمد علیون/ تبریز: انتشارات پروژه ترجمه حسنلو، ۱۳۹۹٫

سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی با هدف شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقای سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان و ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ و استقلال و هویت فرهنگی برگزار شده و آثار و نویسندگان برتر معرفی شدند.

موضوعات سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی به شرح زیر بود:

ﻛﻠﻴﺎت: ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ، اﻃﻼع روزﻧﺎﻣﻪ، رﺳﺎﻧی ﻧﮕﺎری،ﻧﺴﺦ ﺧﻄی.

ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان ﺷﻨﺎﺳی: فلسفه ﻏﺮب، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺳﻼﻣی، ﻣﻨﻄﻖ، روان ﺷﻨﺎﺳی.

دین: ﻛﻠﻴﺎت اﺳﻼم، ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧی، ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮم رواﻳی، ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل، ﻛﻼم و ﻓﺮق، اﺧﻼق، ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف، ﺳﻴﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ.

علوم اجتماعی: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳی، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳی، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎﻣی ، ﺳﻴﺎﺳی، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻘﻮق، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧی.

زبان: زﺑﺎن ﻓﺎرﺳی، زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧی و ﮔﻮﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻠی، زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳی، زﺑﺎن ﻋﺮﺑی و زﺑﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

علوم خالص: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻧﺠﻮم، ﻓﻴﺰﻳک، ﺷﻴﻤی، زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳی، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳی.

علوم کاربردی: ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜی، داﻣﭙﺰﺷﻜی، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﻣﻮاد و ﻣﻌﺪن، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﻣﻜﺎﻧﻴک، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺷﻴﻤی، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻬﻨﺪﺳی ﻛﺸﺎورزی .

هنر: ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻨﺮ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸی، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤی، ﻣﻮﺳﻴﻘی، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧی.

ادبیات: ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻘﺪ ادﺑی، ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت، ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻢ، ادﺑﻴﺎت زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

تاریخ و جغرافیا: ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.

کودک و نوجوان: ﺷﻌﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﻴﻔی ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، دﻳﻦ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن  توسط اداره ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼمی اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی با همکاری معاونت اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨگی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣی و ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ادبیات ایران برگزار شد.

بیست‌و‌نهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از بیست‌وچهارم آبان‌ماه آغاز شده و تا یکم آذرماه ١۴٠٠ با شعار «جای خالی را با کتاب خوب پُر کنیم» در سراسر کشور ادامه دارد.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است